Перечень научных профессиональных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 

Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747

сова чит книгу

  

 

Назва видання

  

 

Засновник (співзасновники)

 

Галузь 

науки

Дата включен-ня, понов- 

лення (внесення змін)

Дата 

попе-реднього вклю-чення

1. Агросвіт Дніпропетровський державний аграрний університет, 

ТОВ «ДКС Центр»

економічні 29.12.2014 27.05.09
2. Академічний огляд 

 

ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» економічні 17.01.2014  
3. Актуальні проблеми економіки ПАТ «ВНЗ «Національна академія управління» 

 

економічні 06.03.2015 14.10.09
4. Бізнес Інформ 

Бизнес Информ

Business Inform

Харківський національний економічний університет, 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

економічні 12.05.2015 16.12.09
5. Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка Академія митної служби України економічні 12.05.2015 10.02.10
6. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» економічні 29.12.2014 14.10.09
7. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту Волинський інститут економіки та менеджменту економічні 26.05.2014  
8. Вісник ДІТБ. 

Вестник ДИТБ.

DITB’s Bulletin

Донецький інститут туристичного бізнесу економічні 29.12.2014 14.10.09
9. Вісник Дніпропетровського університету (серія: Економіка) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара економічні 29.09.2014 08.07.09
10. Вісник Дніпропетровського університету. 

Серія: менеджмент інновацій

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара економічні 13.07.2015  
11. Вісник економічної науки України Академія економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 13.07.2015 14.10.09
12. Вісник Інституту економіки та прогнозування ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України » економічні 13.07.2015 01.07.10
13. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет економічні 29.12.2014 14.10.09 

 

14. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського економічні 17.01.2014  
15. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка економічні 13.07.2015 10.02.10
16. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет економічні 26.05.2014  
17. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» 

Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»

Національний університет 

«Львівська політехніка»

економічні 12.05.2015 14.10.09
18. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» 

Серія «Логістика»

Національний університет 

«Львівська політехніка»

економічні 12.05.2015 14.10.09
19. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» 

Серія: Проблеми економіки та управління

Національний університет «Львівська політехніка» економічні 13.07.2015 14.10.09
20. Вісник Одеського національного університету. Економіка 

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова економічні 15.04.2014  
21. Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет економічні 29.12.2014 18.11.09
22. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка Сумський державний університет економічні 06.11.2014 08.07.09
23. Вісник Університету «Україна» 

(серія: Економіка, менеджмент, маркетинг)

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» економічні 29.09.2014  
24. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія економічні науки Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва економічні 29.12.2014 14.10.09
25. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки Хмельницький національний університет економічні 12.05.2015 16.12.09
26. Вісник Черкаського університету 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького економічні 15.04.2014  
27. Галицький економічний вісник Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя економічні 06.03.2015 16.12.09
28. Демографія та соціальна економіка 

Демография и социальная экономика

Demography and Social Economy

НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені 

М. В. Птухи НАН України

економічні 12.05.2015 10.02.10 

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

29. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Класичний приватний університет економічні 06.11.2014 14.10.09
30. Економіка і менеджмент культури Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв економічні 06.11.2014  
31. Економіка і прогнозування ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України » економічні 13.07.2015 01.07.10
32. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. 

Экономика и регион. Научный вестник Полтавского национального технического университета им.  Юрия Кондратюка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка економічні 06.11.2014 14.10.09
33. Економіка розвитку 

Экономика развития

Economics of Development

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця економічні 12.05.2015 26.05.10
34. Економіка та держава 

Экономика и государство

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

економічні 29.09.2014 27.05.09
35. Економіка та управління АПК Білоцерківський національний аграрний університет економічні 13.07.2015 14.10.09
36. Економіка транспортного комплексу. 

Экономика транспортного комплекса. Economics of Transport Complex

Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні 29.12.2014 18.11.09
37. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі економічні 13.07.2015 14.10.09
38. Економічна теорія. 

Экономическая теория.

Economic Theory

Національна академія наук України, 

Міністерство освіти і науки України,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні 13.07.2015 01.07.10
39. Економічний вісник Донбасу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 29.12.2014 14.10.09
40. Економічний вісник Національного гірничого університету Національний гірничий університет, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 06.03.2015 10.02.10
41. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

економічні 12.05.2015 26.05.10
42. Економічний нобелівський вісник ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» економічні 26.05.2014  
43. Економічний простір ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» економічні 29.09.2014 14.10.09
44. Економічний часопис – ХХІ 

Экономический журнал – ХХІ

Economic Annals – ХХІ

Czasopys Ekonomiczny -ХХІ

ТОВ «Інститут суспільної трансформації», 

Інститут регіональних досліджень НАН України

 

економічні 12.05.2015 14.04.10 

(зі змінами від 04.07.2014 № 793)

45. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09
46. Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09
47. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09
48. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка Луцький національний технічний університет економічні 12.05.2015 14.10.09
49. Європейський вектор економічного розвитку ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» економічні 

 

21.11.2013 08.07.09
50. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія 

«Економіка і управління»

Державний економіко-технологічний університет транспорту економічні 13.07.2015 14.04.10
51. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна економічні 06.03.2015  
52. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки 

Сборник научных трудов Черкасского государственного технологического университета. Серия: Экономические науки

Черкаський державний технологічний університет економічні 06.03.2015 10.02.10
53. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні 31.05.2013  
54. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі економічні 12.05.2015 10.03.10 

 

55. Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр» економічні 13.07.2015 27.05.09
56. Інноваційна економіка 

Innovative economy

Подільський державний аграрно-технічний університет, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН економічні 13.07.2015 10.03.10
57. Інтелект XXI Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції» економічні 17.01.2014  
58. Міжнародна економічна політика 

Международная экономическая политика

International Economic Policy

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 12.05.2015 26.05.10
59. Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки» 

Международный научный журнал «Механизм регулирования экономики»

International Scientific Journal «Mechanism of economic regulation»

Сумський державний університет, ПНП «Центр наукових досліджень», Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга» економічні 12.05.2015 10.02.10
60. Моніторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні 04.07.2014  
61. Наука й економіка 

Science and economics

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» економічні 13.07.2015 27.05.09
62. Наука та наукознавство Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України економічні 13.07.2015 10.03.10
63. Науковий вісник Академії муніципального управління, 

серія «Економіка»

Академія муніципального управління економічні 13.07.2015 10.03.10
64. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу економічні 04.07.2014  
65. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України економічні 06.03.2015 16.12.09
66. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького

(серія: економічні науки)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького економічні 13.07.2015 10.03.10
67. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки Миколаївський національний університет                                                 імені В. О. Сухомлинського економічні 29.12.2014  
68. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент Міжнародний гуманітарний університет економічні 15.04.2014  
69. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» Мукачівський державний університет економічні 06.11.2014  
70. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні 12.05.2015 01.07.10
71. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту Національна академія статистики, обліку та аудиту економічні 06.11.2014  
72. Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет економічні 13.07.2015 10.03.10 

 

73. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Економіка» Ужгородський національний університет 

 

економічні 12.05.2015 16.12.09
74. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки Херсонський державний університет економічні 14.02.2014  
75. Наукові записки Українська академія друкарства економічні 13.07.2015 10.02.10
76. Наукові записки НаУКМА. Серія: 

Економічні науки

Національний університет «Києво-Могилянська академія» економічні 

 

04.07.2014 08.07.09
77. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет економічні 12.05.2015 10.03.10
78. Наукові праці МАУП ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» економічні 21.11.2013  
79. Науково-практичне видання «Незалежний аудитор» 

Научно-практическое издание «Независимый аудитор»

The practical science edition «Independent Auditor»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетььмана», 

ТОВ «Видавництво «СОВА»,

Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED)

економічні 31.05.2013  
80. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 26.05.2014  
81. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні 21.11.2013  
82. Регіональна бізнес-економіка та управління 

Региональная бизнес-экономика и управление

ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» економічні 15.04.2014  
83. Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України економічні 13.07.2015 14.04.10
84. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції Херсонський національний технічний університет економічні 21.11.2013  
85. Соціально-трудові відносини: теорія та практика ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 04.07.2013  
86. Статистика України Державна служба статистики, ДП «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України економічні 13.07.2015 18.11.09
87. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку Інститут економіки промисловості 

НАН України

економічні 21.11.2013  
88. Сучасні питання економіки та права ПВНЗ «Київський міжнародний університет», ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» економічні 13.07.2015  
89. Схід Український культурологічний центр, 

Інститут економіки промисловості НАН України,

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»

економічні 13.07.2015 10.02.10
90. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» економічні 12.05.2015 08.07.09
91. Україна: аспекти праці НДІ праці і зайнятості населення, Міністерство праці та соціальної політики України і НАН України, 

ТОВ «Інформаційно-консультативна фірма «Праця», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні 13.07.2015 08.07.09
92. Управління економікою: теорія та практика Інститут економіки промисловості 

НАН України

економічні 21.11.2013  
93. Управління розвитком. 

Управление развитием

Development Management

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

економічні 13.07.2015 26.05.10
94. Фінанси, облік і аудит ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 12.05.2015 10.02.10
95. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Університет банківської справи Національного банку України економічні 29.12.2014 08.07.09
96. Формування ринкових відносин в Україні ДП «Науково-дослідний економічний інститут» економічні 06.11.2014 14.10.09
97. Збалансоване природокористування 

Сбалансированное природопользование

Balanced nature using

Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «ЕКОІНВЕСТКОМ» 

 

сільськогоспо-дарські 

економічні

25.04.2013 

10.10.2013

 
98. Адміністративне право і процес Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 21.11.2013  
99. Альманах міжнародного права Міжнародний гуманітарний університет юридичні 06.11.2014  
100. Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні 25.04.2013  
101. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України юридичні 06.03.2015 10.03.10
102. Бюлетень Міністерства юстиції України Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні 13.07.2015 10.02.10
103. Вісник Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 29.09.2014  
104. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право» Академія митної служби України юридичні 29.12.2014 18.11.09
105. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» юридичні 14.02.2014  
106. Вісник Запорізького національного університету ДВНЗ «Запорізький національний університет» юридичні 

економічні

29.12.2014 

06.03.2015

10.02.10 

18.11.09

107. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 13.07.2015 14.10.09
108. Вісник Львівського університету. Серія: юридична Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні 06.03.2015 14.10.09
109. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет юридичні 31.05.2013  
110. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» юридичні 13.07.2015  
111. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Національний університет «Львівська політехніка» юридичні 12.05.2015  
112. Вісник Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України 

 

юридичні 04.07.2014 27.05.09
113. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України юридичні 06.03.2015  
114. Вісник Університету «Україна» 

(серія: Право)

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» юридичні 29.09.2014  
115. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 06.03.2015 10.02.10 

 

116. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 14.02.2014  
117. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні 06.11.2014 18.11.09
118. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави Національна академія Служби безпеки України юридичні 12.05.2015 26.05.10
119. Історико-правовий часопис Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки юридичні 04.07.2014  
120. Наука і правоохорона Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні 26.05.2014  
121. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 06.03.2015 14.10.09
122. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція Міжнародний гуманітарний університету юридичні 25.04.2013  
123. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні 12.05.2015 22.12.10
124. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні 29.12.2014 14.10.09
125. Науковий вісник Ужгородського університету 

(Право)

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні 04.07.2014 08.07.09
126. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Юридичні науки») Херсонський державний університет юридичні 10.10.2013  
127. Наукові записки НаУКМА Національний університет «Києво-Могилянська академія» юридичні 29.12.2014 14.10.09
128. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Національний авіаційний університет юридичні 12.05.2015 14.04.10
129. Науково-практичний журнал «Медичне право» 

Научно-практический журнал «Медицинское право»

Scientific and practical journal «Medical Law»

Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України юридичні 12.05.2015  
130. Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство» 

Научно-практический профессиональный журнал «Сравнительное правоведение»

Scientific-practical professional journal «Comparative Law»

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім.                         В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України» юридичні 04.07.2014  
131. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності  імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України

юридичні 13.07.2015 14.04.10
132. Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України 

 

юридичні 04.07.2014 08.07.09
133. Право і суспільство Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса» юридичні 06.03.2015 10.03.10
134. Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні 17.01.2014  
135. Право.ua 

Law.ua

Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні 12.05.2015  
136. Прикарпатський юридичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 04.07.2013  
137. Слово Національної школи суддів України Національна школа суддів України юридичні 29.09.2014  
138. Соціологія права Інститут держави і права                          ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи» юридичні 04.07.2014  
139. Судова апеляція Апеляційний суд м. Києва, 

Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України

юридичні 06.03.2015 10.03.10
140. Український часопис міжнародного права 

Украинский журнал международного права

Ukainian Journal of International Law

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», ТОВ «Юридична фірма «Проксен» юридичні 25.01.2013  
141. Філософія права і загальна теорія права 

Философия права и общая теория права

Philosophy of Law and General Theory of Law

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім.                         В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України» юридичні 15.04.2014  
142. Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ 

МВС України

юридичні 21.11.2013  
143. Фінансове право Науково-дослідний інститут фінансового права юридичні 29.12.2014 08.07.09
144. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні 12.05.2015 14.04.10
145. Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні 14.02.2014  
146. Юридична наука 

Juridical science

ЗАТ «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» юридичні 14.02.2014  
147. Юридична психологія 

Юридическая психология

Legal Psychology

Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні 13.07.2015 14.10.09 

 

148. Юридичний журнал «Право України» 

Юридический журнал «Право Украины»

Legal journal «Law of Ukraine»

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу 

«Право України»

юридичні 15.04.2014  
149. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» юридичні, 

економічні

12.05.2015 27.05.09

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 01.07.2010 р. № 1-05/5

від 06.10.2010 р. № 1-05/6

від 06.10.2010 р. № 3-05/6

від 10.11.2010 р. № 1-05/7

від 10.11.2010 р. № 2-05/7

від 22.12.2010 р. № 1-05/8

від 26.01.2011 р. № 1-05/1

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

від 30.03.2011 р. № 1-05/3

від 22.04.2011 р. № 1-05/4

від 31.05.2011 р. № 1-05/5

Назва видання

Засновник (співзасновники) 

 

Галузь 

науки

Дата включення (внесення змін)
1. Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України державне управління, економічні 18.11.09 

10.03.10

2. Економічна кібернетика. 

Экономическая кибернетика.

Economic cybernetics

Донецький національний університет МОН України економічна 10.03.10
3. Аграрна економіка Львівський національний аграрний університет економічні 23.02.11
4. Агроінком Науково-виробниче акціонерне товариство “Агроінком” економічні 01.07.10
5.

Академічний огляд

Національний гірничий університет МОН України, 

ТОВ “ Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля ”

економічні 08.07.09
6. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ДВНЗ “ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ” МОН України економічні 10.03.10
7. Банківська справа Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 30.03.11
8. Бізнес-навігатор Приватний вищий навчальний заклад “ Міжнародний університет бізнесу і права ” 

 

економічні 18.11.09
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України економічні 16.12.09
10. Бухгалтерський облік та аудит. 

Бухгалтерский учет и аудит

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ТОВ «Екаунтінг» економічні 22.12.10
11. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму ТОВ “Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля” економічні 14.10.09
12. Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет МОН України економічні 10.03.10
13. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

(Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України економічні 10.03.10 

(зі змінами від 25.04.13  № 463)

14. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України економічні 06.10.10
15. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні 10.02.10
16. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Економічні науки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України 

 

економічні 14.10.09
17. Вісник Донецького університету економіки та права. Серія економіка та управління. ПВНЗ “ Донецький університет економіки та права ” економічні 10.02.10
18. Вісник економіки транспорту і промисловості. 

Вестник экономики транспорта  и промышленности

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту і зв’язку 

 

економічні 14.10.09
19. Вісник Житомирського державного технологічного університету. /Економічні науки Житомирський державний технологічний університет  МОН України економічні 10.02.10
20. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій Київський інститут бізнесу та технологій економічні 10.11.10
21. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка 

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics

(Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 10.11.10 

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

22. Вісник Львівського інституту економіки та туризму Львівський інститут економіки та туризму МОН України економічні 10.03.10
23. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні 26.05.10
24. Вісник Львівського університету. Серія: економічна Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України економічні 10.02.10
25. Вісник Львівської державної фінансової академії Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні 14.10.09
26. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

економічні 06.10.10
27. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. 

Серія: економічні науки

Вестник Международного славянского университета. Харьков.

Journal of the International Slavonic Unіversity.Kharkov

ВЗО “ Міжнародний Слов’янський університет. Харків ” 

 

економічні 01.07.10
28. Вісник Національного банку України Національний банк України економічні 10.02.10
29. Вісник Національного технічного університету 

“ Харківський політехнічний інститут ”.

Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”

Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут ” МОН України економічні 10.02.10
30. Вісник Національного  університету водного господарства та природокористування. 

Економіка

Національний  університет водного господарства та природокористування економічні 22.12.10
31. Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія  Міністерства аграрної політики України 

 

економічні 23.02.11
32. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки Приазовський державний технічний університет МОН України економічні 06.10.10
33. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України економічні 14.04.10
34. Вісник СевНТУ. Серія «Економіка і фінанси» Севастопольський національний технічний університет МОН України економічні 10.03.10
35. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент» Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні 14.04.10
36. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит» Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні 08.07.09
37. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент» Східноєвропейський університет економіки і менеджменту економічні 10.11.10
38. Вісник Тернопільського національного економічного  університету. Тернопільський національний економічний  університет МОН України економічні 14.10.09
39. Вісник Української академії банківської справи ДВНЗ “ Українська академія банківської справи Національного банку України ” економічні 10.02.10
40. Вісник Університету банківської справи Національного банку України Університет банківської справи Національного банку України економічні 08.07.09
41. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

Економічні науки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України економічні 10.03.10
42. Вісник Харківського національного університету 

Серія “ Економічна ”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України економічні 14.10.09
43. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету МОН України економічні 01.07.10
44. Вчені записки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України економічні 06.10.10
45. Вчені записки Університету  “ Крок ”. Серія “ Економіка ” ВНЗ “ Університет економіки та права “ Крок ” економічні 10.02.10
46. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки. 

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки

Республіканський ВНЗ “ Кримський інженерно-педагогічний університет ” МОН України економічні 10.03.10
47. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “ Економіка і управління .” 

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Экономика и управление».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Economy and Management”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України економічні 10.03.10
48. Економіка будівництва і міського господарства Экономика строительства и городского хозяйства. Economics of Civil Engineering and Municipal Economy. Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України 

 

економічні 

державне управління

 

27.05.09 

08.07.09

 

49. Економіка і організація управління Донецький національний університет МОН України економічні 18.11.09
50. Економіка і управління ПВНЗ “Європейський університет”, 

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

економічні 06.10.10
51. Економіка. Менеджмент. Бізнес Державний університет телекомунікацій 

(Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій)

економічні 30.03.11 

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

52. Економіка. Менеджмент. Підприємництво Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України економічні 16.12.09 

 

53. Економіка Криму. 

Экономика Крыма.

Economy of Crimea

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України економічні 06.10.10
54. Економіка природокористування і охорони довкілля ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук  України” (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) економічні 14.04.10
55. Економіка промисловості НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 08.07.09
56. Економіка ринкових відносин ВНЗ “ Київський університет ринкових відносин ” 

 

економічні 27.05.09
57. Економіка та держава. 

Экономика и государство

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України, 

ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»

економічні 

державне управління

27.05.09
58. Економіка та підприємництво ДВНЗ “ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ” МОН України економічні 14.04.10
59. Економіка та управління. Экономика и управление Національна академія природоохоронного та курортного будівництва  МОН України економічні 27.05.09
60. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ Харківський авіаційний інститут ” МОН України економічні 14.10.09
61. Економіка. Фінанси. Право Академія муніципального управління, ТОВ “Аналітик” економічні 06.10.10
62. Економіка харчової промисловості. 

Экономика пищевой промышленности.

Food industry Economics

Одеська національна академія харчових технологій МОН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні 14.04.10
63. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України економічні 14.10.09
64. Економіст Інститут економіки та прогнозування НАН України,  ПП ”Колегіум” економічні 22.04.11
65. Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні 14.10.09
66. Економічний вісник університету ДВНЗ “ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України економічні 10.02.10
67. Економічний форум Луцький національний технічний університет економічні 23.02.11
68. Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні 10.02.10
69. Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні 10.03.10
70. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики 

Экономика, финансы, менеджмент: актуальные вопросы науки и практики

Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity

(Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки)

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні 01.07.10 

(зі змінами від 12.05.2015 № 528)

71. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. 

Серія  «Економіка»

Донецький державний університет управління економічні 22.12.10
72. Збірник наукових праць. Економічні науки ПВНЗ “ Буковинський університет ” економічні 01.07.10
73. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Таврійський державний агротехнологічний університет  Міністерства аграрної політики України економічні 10.02.10
74. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 

“ Економіка ”

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України економічні 06.10.10
75. Землевпорядний вісник Державний комітет України по земельних ресурсах економічні 30.03.11
76. Зовнішня торгівля. Економічна безпека. 

Внешняя торговля. Экономическая безопасность.

Foreign trade.  Economic security

Університет економіки та права «Крок» економічні 22.12.10
77. Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ “КПУ” Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “ Класичного приватного університету ” економічні 08.07.09
78. Історія народного господарства та економічної думки України ДУ “ Інститут економіки та прогнозування НАН України ” економічні 08.07.09
79. Комунальне господарство міст. Серія “ Економічні науки ” Харківська національна академія міського господарства МОН України економічні 06.10.10
80. Культура народов Причерноморья. 

Экономические науки

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым» економічні 06.10.10
81. Маркетинг в Україні. 

Маркетинг в Украине.

Marketing in Ukraine

Всеукраїнська громадська організація “ Українська асоціація маркетингу ”, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України економічні 10.02.10
82. Маркетинг і менеджмент інновацій. 

Маркетинг и менеджмент инноваций.

Marketing and management of  innovations

Сумський державний університет економічні 23.02.11
83. Маркетинг: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

МОН України

економічні 10.03.10
84. Менеджмент Міжгалузевий інститут управління МОН України економічні 14.04.10
85. Методи та засоби управління розвитком транспортних  систем. 

Методы и средства управления развитием транспортных систем

 

Одеський національний морський університет МОН України економічні 10.11.10
86. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства. 

Методология исследований и современные социальные, экономические и психологические проблемы развития общества.

Methods of researches and present social, economic and psychological problems development of the society

ВНЗ “ Донецький інститут ринку та соціальної політики ” економічні 14.04.10
87. Міжнародний науково-виробничий журнал 

“ Економіка АПК”

ТОВ “ Редакція журналу 

“ Економіка АПК”

(Сумський національний аграрний університет,

ННЦ “ Інститут аграрної

економіки ”,

Луганський національний аграрний університет, Миколаївський державний аграрний університет)

економічні 06.10.10
88. Моделі управління в ринковій економіці Донецький національний університет МОН України економічні 01.07.10
89. Моделювання регіональної економіки Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України економічні 14.04.10
90. Моделювання та інформаційні системи в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України економічні 18.11.09

91.

Наука молода

Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні 14.10.09
92. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки Буковинська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні 06.10.10
93. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки 

(Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України)

економічні 10.02.10 

(зі змінами від

04.07.2013

№ 893)

94. Науковий вісник НЛТУ України ДВНЗ “ Національний лісотехнічний університет України ” МОН України економічні 

 

06.10.10
95. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: економічні науки Полтавський університет споживчої кооперації України МОН України економічні 10.02.10
96. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 

Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України економічні 26.05.10
97. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України економічні 14.04.10
98. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України економічні 14.04.10
99. Наукові записки Національного університету “ Острозька академія ” Серія “ Економіка ” Національний університет 

“ Острозька академія ”

економічні 14.04.10
100. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “ Економічна ” Донецький національний технічний університет МОН України 

 

економічні 14.10.09
101. Наукові праці НДФІ Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України економічні 14.10.09
102. Наукові   праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Економічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні 22.12.10
103. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія економічні 22.12.10
104.

Національне господарство України: теорія та практика управління

ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук  України” (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) економічні 14.04.10
105. Нове в економічній кібернетиці Донецький національний університет МОН України економічні 01.07.10
106. «Облік і фінанси» 

«Учет и финансы», «Accounting and Finance»

(Облік і фінанси АПК)

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України,  ННЦ «Інститут аграрної 

економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»

(Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України, Уманський національний університет садівництва,

ННЦ “ Інститут аграрної

економіки ”  НААН України)

економічні 06.10.10 

(зі змінами від 17.01.14  № 41)

107. Проблеми економіки. 

The problems of economy

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України економічні 31.05.11
108. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України ДВНЗ “ Українська академія банківської справи Національного банку України ” економічні 10.02.10
109. Проблеми науки. 

Проблемы науки.

Problems of science

ДП «Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації» економічні 22.12.10
110. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Національний авіаційний університет економічні 26.01.11
111. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та  природокористування МОН України, Інститут Європейської інтеграції економічні 01.07.10
112. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет МОН України економічні 14.10.09
113. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ Донецький національний університет МОН України економічні 18.11.09
114. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект Донецький національний університет МОН України економічні 18.11.09
115. Продуктивні сили і регіональна економіка Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України економічні 14.04.10
116. Продуктивні сили України Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України економічні 14.04.10
117. Продуктивність агропромислового виробництва Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики України економічні 10.11.10
118. Прометей Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України економічні 26.05.10
119. Регіональна економіка Національна академія наук України, 

Міністерство економіки України,

Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України,

Українська асоціація регіональних наук

економічні 16.12.09
120. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні 06.10.10
121. “ Ринок цінних паперів України ”, Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

“Рынок ценных бумаг Украины», Вестник Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку економічні 14.04.10
122. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті Одеський державний морський університет МОН України економічні 01.07.10
123. Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні 14.10.09
124. Соціальна економіка. 

Социальная экономика

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

МОН України

економічні 14.04.10
125. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Социально-экономические проблемы современного периода Украины.

Social and Economic Problem of modern Period of Ukraine

НАН України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. економічні 18.11.09
126. Сталий розвиток економіки 

Sustainable development of economy

(Сталий розвиток економіки)

Білоцерківський національний аграрний університет, ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва» 

(ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»)

економічні 22.12.10 

(зі змінами від 12.05.2015 № 528)

127. Стратегія економічного розвитку України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні 26.01.11
128. Теоретичні та прикладні питання економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні 10.03.10
129. Теорії мікро-макроекономіки Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України економічні 10.03.10
130. Теорія та практика державного управління Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України економічні 14.10.09
131.  “Товари і ринки” Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торгово-економічний університет МОН України економічні 14.10.09
132. Торгівля і ринок України. 

Торговля и рынок Украины

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України економічні 14.10.09
133. Торгівля, комерція, підприємництво

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

економічні 06.10.10
134. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні 06.10.10
135. Управляющие системы и машины. 

Керуючі системи та машини

Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова економічні 14.04.10 

 

136. Фінанси України Міністерство фінансів України економічні 10.02.10
137. Финансы, учет, банки Донецький національний університет МОН України економічні 14.10.09
138. Формування ринкової економіки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України економічні 06.10.10
139. Формування ринкової економіки в Україні Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України економічні 10.02.10
140. Часопис економічних реформ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля економічні 31.05.11
141. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України економічні (статистика) 16.12.09
142. Управління сучасним містом Національна академія державного управління при Президентові України економічні державне управління 26.05.10 01.07.10
143. Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України економічні технічні 16.12.09 01.07.10
144. Вісник аграрної науки. 

Вестник аграрной науки

Національна академія аграрних наук України економічні, 06.10.10 

 

145. Вісник Одеського державного екологічного університету Одеський державний екологічний університет МОН України економічні, 

географічні

14.04.10 

26.05.10

146. Науковий вісник Одеського національного економічного університету 

(Науковий вісник)

Одеський національний економічний університет 

(Одеський державний економічний університет)

економічні, 

політичні

26.01.11 

23.02.11

(зі змінами від 29.12.2014 № 1528)

147. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні, 

технічні

14.04.10
148. Науковий журнал “ Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління ” Донецький державний університет управління МОН України економічні, 

державне управління

10.02.10
149. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана МОН України економічні, геологічні (економічна геологія) 08.07.09 

16.12.09

150. Вісник Національної академії наук. 

Вестник Национальной академии наук.

Herald of the National Academy Ukraine

Національна академія наук України економічні, геологічні, географічні, хімічні, біологічні, фізико-математичні (фізика, механіка), технічні 06.10.10 

10.11.10 22.12.10

31.05.11

151. Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних досліджень економічні, державне управління, політичні, філософські 26.01.11 

23.02.11

30.03.11

152. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України економічні, історичні, 

соціологічні

06.10.10 

10.11.10

153. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України економічні, сільськогосподарські 14.04.10 10.02.10
154.

Наука та інновації

Національна академія наук України 

 

економічні, технічні 14.10.09
155. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С.Попова Міністерства транспорту та зв’язку України економічні, технічні 14.04.10
156. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України економічні, технічні (технологія та організація промислового та цивільного будівництва) 10.02.10
157. Зерно і хліб Інститут аграрної економіки НААНУ,  АТ «Київхліб», Державна акціонерна компанія «Хліб України», АТ «Київхліб», Редакційно-видавничий центр «ЗіХ» економічні, технічні, сільськогосподарські 23.02.11
158. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право Донецький національний університет МОН України економічні, юридичні 10.03.10
159. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, (Рада по вивченню продуктивних сил НАН України), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, АО «Василь Костицький і Партнери» економічні, юридичні 26.01.11
160. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України економічні, юридичні 10.02.10
161. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Економіка і право Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України 

 

економічні, юридичні 14.04.10 

22.12.10

162. Водний транспорт Київська державна академія водного транспорту технічні, економічні 22.12.10
163. Вугілля України. 

Уголь Украины

 

Міністерство вугільної промисловості. 

Спілка гірничих спеціалістів України

технічні, економічні 23.02.11 

31.05.11

164. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

Energy saving. Power engineering. Energy audit

ТОВ “ Північно-східна енергетична компанія “СВЕКО” технічні, економічні 01.07.10 

23.02.11

165. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України 

 

технічні, економічні 18.11.09
166. Наукові праці Національного університету харчових технологій Національний університет харчових технологій МОН України технічні, економічні 16.12.09 10.03.10
167. Адвокат ВГО «Спілка адвокатів України»,  «Академія адвокатури України», Українська іноземна юридична колегія, Українська адвокатська корпорація, Редакція журналу «Адвокат», ТОВ «Прецедент» юридичні 26.01.11
168. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ “ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ” МОН України юридичні 10.03.10
169. Актуальні проблеми держави і права. 

Актуальные проблемы государства и права.

Actual Problems of State and Law

Одеська національна юридична академія МОН України юридичні 06.10.10
170. Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України юридичні 14.04.10
171. Вісник Академії адвокатури України ТОВ «Академія адвокатури України» юридичні 08.07.09
172. Вісник Академії правових наук України. 

Вестник Академии правовых наук Украины

Академія правових наук України юридичні 10.02.10
173. Вісник Вищого адміністративного суду України Вищий адміністративний суд України юридичні 10.02.10
174. Вісник господарського судочинства Вищий господарський суд України юридичні 10.02.10
175. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України юридичні 10.02.10
176. Вісник Конституційного Суду України Конституційний Суд України юридичні 01.07.10
177. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України юридичні 06.10.10
178. Вісник Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ”. Політологія. Соціологія. Право Національний технічний університет України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України 

 

юридичні 

соціологічні, політичні

08.07.09 

14.10.09

179. Вісник Одеського національного університету. Правознавство Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України юридичні 18.11.09
180. Вісник Прокуратури Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні 10.02.10
181. Вісник Харківського національного університету 

Серія “ Право ”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України 

 

юридичні 14.10.09
182. Віче Верховна Рада України юридичні 22.12.10
183. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “ Юридичні науки. ” 

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Юридические науки».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Juridical Sciences”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України юридичні 10.03.10
184. Державне будівництво та місцеве самоврядування Національна академія правових наук України юридичні 14.04.10
185. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

“ Право ”

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України юридичні 10.02.10
186. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

юридичні 06.10.10
187. Інформація і право Науково-дослідний центр правової інформатики, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” юридичні 

 

31.05.11
188. Криминалистика и судебная экспертиза Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України юридичні 22.04.11
189. Криміналістичний вісник Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ юридичні 26.01.11
190. Митна справа Одеська національна юридична академія, ТОВ “ Митна газета ” юридичні 10.03.10
191.
Наука і правоохорона
Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні 27.05.09
192. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія «Право» Академія муніципального управління юридичні 26.01.11
193. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні 10.03.10
194. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: правознавство Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України юридичні 10.03.10
195. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні 

економічні, державне управління

10.11.10 22.12.10
196. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. 

Научные труды Одесской национальной юридической академии.

Scientific Works of Odessa National Academy of Law

Одеська національна юридична академія МОН України юридичні 06.10.10
197. Наше право ГО “ Західно-регіональна асоціація клубів “ЮНЕСКО” , Спеціалізоване видавництво “ЮНЕСКО-СОЦІО” юридичні 06.10.10
198. Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія» юридичні 16.12.09
199. Правничий часопис Донецького університету Донецький національний університет МОН України юридичні 10.03.10
200. Правова держава Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України юридичні 14.04.10
201. Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні 26.01.11
202.   Правова інформатика Науково-дослідний центр правової інформатики АПрН України, 

Інститут законодавства Верховної Ради України

юридичні 

технічні

08.07.09 

10.02.10

203. Правове регулювання економіки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана юридичні 06.10.10
204. Правовий вісник Української академії банківської справи Українська академія банківської справи Національного банку України юридичні 26.01.11
205. Право України Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України. Вищий господарський суд України, Генеральна Прокуратура України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Національна академія правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні 10.02.10
206. Приватне право і підприємництво. 

Частное право и предпринимательство.

Privat Law and Business

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України 

 

юридичні 14.10.09
207. Проблеми законності Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого МОН України юридичні 18.11.09
208. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України юридичні 10.03.10
209. Публічне право. 

Публичное право.

Public Law

ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, ВГО “Майбутнє країни” юридичні 22.04.11
210. Теорія і практика інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України юридичні 18.11.09
211. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні 30.03.11
212. Український щорічник міжнародного права ВГО “ Українська асоціація міжнародного права ” юридичні 01.07.10
213. Університетські наукові записки. Часопис  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні 26.01.11
214.

Центрально український правничий часопис

Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України юридичні 01.07.10
215. Юридична Україна Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 

Українсько-люксембурзьке спільне підприємство у формі ТОВ «ЮРІНКОМ Інтер»

юридичні 18.11.09
216. Юридичний вісник. 

Юридический вестник.

Law herald

Одеська національна юридична академія МОН України юридичні 14.04.10
217. Юридичний вісник Причорномор’я Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ юридичні 22.04.11
218. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні 31.05.11
219. Юрист України. 

Юрист Украины

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Національна академія правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ, 

Харківська обласна організація Спілки юристів України,  ТОВ “Юридична міжнародна служба”,

ТОВ “Український науково-практичний консалтинг”

юридичні 31.05.11
220. Вісник Академії управління МВС Академія управління Міністерства внутрішніх справ юридичні, 

державне управління

27.05.09 

08.07.09

221. Право та державне управління Класичний приватний університет юридичні, 

державне управління

23.02.11
222. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України юридичні, державне управління 01.07.10
223.

Кримський юридичний вісник

Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ  МВС України юридичні, державне управління 14.10.09 

26.01.11

224. Економічна теорія та право 

(Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія. Економічна теорія та право)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

(Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

юридичні, економічні 22.12.10 

26.01.11

(зі змінами від 13.07.2015 № 747)

225. Економіка та право. 

Экономика и право.

НАН України, 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет МОН України

юридичні, економічні 08.07.09 

14.10.09

226. Європейські перспективи ГО “ Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО” юридичні, економічні 06.10.10
227. Науково-інформаційний вісник  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні, економічні 26.01.11
228. Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права МОН України, 

Національна академія державного управління при Президентові України,

Інститут законодавства Верховної Ради України

юридичні, економічні, державне управління 26.05.10 

01.07.10

229. Вибори та демократія Національний університет « Києво-Могилянська академія ”, 

Інститут виборчого права

юридичні, політичні 14.04.10
230. Порівняльно-правові дослідження Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

Маріупольський державний гуманітарний університет

юридичні, політичні 22.12.10
231. Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка юридичні, політичні, економічні 22.12.10
232. Правничий вісник Університету  “ Крок ” ВНЗ “ Університет економіки та права “ Крок ” юридичні, психологічні 10.02.10
233. Проблеми філософії права Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

юридичні, філософські 14.04.10